Wettelijke informatie

U wordt geacht kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op uw gebruik van deze website (hierna: "Faros website") en van de informatie en afbeeldingen die daarop worden weergegeven. De informatie en afbeeldingen die op de website van Faros worden weergegeven, worden verstrekt door Faros - competition & data protection BV, Grensstraat 7, 1831 Machelen ("Faros"). Faros is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (BV/SRL), ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (0788.247.833). Haar vennoten zijn Frank Wijckmans Comm.V/SCS (0466.234.557), Anouk Focquet Comm.V./SCS (0773.329.431), Advocatenkantoor MVI BV/SRL (0738.910.069), Emmelie Wijckmans Comm.V/SCS (0792.430.909) en Karolien Francken Comm.V./SCS (0790.617.702). Faros wordt naar behoren vertegenwoordigd door Frank Wijckmans Comm.V/SCS, Anouk Focquet Comm.V/SCS, Advocatenkantoor MVI BV/SRL, Emmelie Wijckmans Comm.V/SCS en/of Karolien Francken Comm.V/SCS. Door het loutere gebruik van de Faros website aanvaardt u deze voorwaarden en richtlijnen, alsook elke juridische beperking met betrekking tot het gebruik van de Faros website.


1. COPYRIGHT

De volledige inhoud van de Faros website, inclusief het ontwerp van de website, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, podcasts, grafische voorstellingen en andere elementen van deze webpagina's, alsook de selectie en rangschikking daarvan, is de exclusieve eigendom van Faros en valt onder het auteursrecht van Faros of is aan de Faros website toegevoegd met toestemming van de betreffende eigenaar, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het is toegestaan om delen van de Faros website elektronisch of in hard copy te kopiëren zoals aangegeven door Faros op de Faros website en op voorwaarde dat geen copyright of andere eigendomsvermeldingen worden verwijderd.

Elk ander gebruik van de Faros website, inclusief het reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, distribueren en herpubliceren, alsook het creëren van links naar de Faros website voor persoonlijke, publieke of commerciële doeleinden anders dan hierboven vermeld is verboden tenzij Faros haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Het downloaden of anderszins kopiëren van de gegevens of afbeeldingen van de Faros website vormt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op software of ander materiaal. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.


2. HANDELSMERK EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Faros website toont een verscheidenheid aan tekens die grafisch kunnen worden weergegeven, namelijk woorden (inclusief persoonsnamen), ontwerpen, letters, cijfers, vormen van goederen of hun verpakking, foto's, afbeeldingen, logo's, handelsnamen enzovoort.

Alle pagina-headers, specifieke grafische voorstellingen en iconen, zijn dienstmerken, handelsmerken, ontwerpen of modellen van Faros en/of zijn aan de Faros website toegevoegd met toestemming van de betreffende eigenaar, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle andere merken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's weergegeven op de Faros website zijn de exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten anders dan handelsmerken die betrekking hebben op of gekoppeld zijn aan de Faros website behoren exclusief toe aan Faros.


3. DISCLAIMER

De Faros website wordt beschikbaar gesteld door Faros 'as is' en Faros geeft geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de Faros website of de inhoud ervan.

In het bijzonder maakt Faros hierbij geen expliciete of impliciete representatie, noch geeft Faros enige garantie van welke aard dan ook:

  • dat de informatie op de Faros website verhandelbaar is of geschikt zou kunnen zijn of zou zijn voor een bepaald doel;
  • dat de informatie op de Faros website nauwkeurig, volledig of actueel is;
  • dat u de Faros website zult kunnen gebruiken of dat de Faros website permanent beschikbaar zou zijn;
  • dat de software of enig ander materiaal toegankelijk op de Faros website vrij zal zijn van virussen of defecten of compatibel zal zijn met uw hardware. 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid:

  • om antivirussoftware te gebruiken of software of ander materiaal van de Faros-website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of ander materiaal compatibel is met uw eigen software;
  • om te controleren of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de Faros website wordt meegedeeld nauwkeurig, volledig of actueel is.

De redactionele inhoud van elke website waartoe u toegang krijgt via een hyperlink op de website van Faros, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de personen die deze andere website ter beschikking stellen.

Faros zal, behalve voor de hieronder uiteengezette uitzonderingen, op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of voor enige andere reden, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u kunt lijden (inclusief, zonder beperking, direct verlies of schade, indirecte schade of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van gegevens of winstderving) als gevolg van: (i) een computervirus of andere bug die via de Faros website wordt overgebracht, (ii) uw gebruik of incompetentie met betrekking tot het gebruik van de Faros website op enig moment, bijvoorbeeld wanneer er een storing optreedt bij het weergeven van de Faros website, (iii) het gebruik of het verlaten van andere websites waartoe u toegang hebt gekregen via de hyperlinks op de Faros website, (iv) eventuele onjuiste informatie die op de Faros website wordt gepubliceerd of (v) uw gebrek aan naleving van wet- of regelgeving die op u van toepassing is.

Prijzen, informatie over productbeschikbaarheid, alsmede alle productinformatie, indien vermeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De bestuurders, werknemers of agenten van Faros kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Faros website.

Dit is een uitgebreide beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reparatieschade, directe of indirecte schade of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden.


4. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel (Nederlandse kamers) zijn exclusief bevoegd voor elk geschil, controverse of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de bovenstaande voorwaarden en richtlijnen, zowel wat betreft het bestaan, de geldigheid of de afdwingbaarheid ervan, voor zover een dergelijk geschil, controverse of vordering niet op minnelijke wijze kan worden geregeld.


Faros - 2022 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN