Publicaties

Onze artikelen

VERTICAL REGULATIONS AND DOMINANT FIRMS (7TH EDITION)
De toekomstige verticale groepsvrijstelling wordt voorbereid: geen aardverschuiving op komst, maar toch…
The Private Competition Enforcement Review – 14th edition (Engels)
Het recht op inzage: krijgt de betrokkene waar voor zijn ‘recht’?

Gegevensbescherming in de Gezondheidssector - Een Blik op de Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens

Anouk Focquet

Dit artikel werpt een blik op de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens en bespreekt in detail de verhouding tussen de EHDS Verordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Lees meer ›

Klokkenluiderssystemen in de praktijk

Anouk Focquet - Karolien Francken - Julie Mannekens - Morgane Smets

Dit artikel bespreekt hoe je een klokkenluidersregeling opzet onder de Belgische Klokkenluiderswet van 28 november 2022.

Lees meer ›

Of er redenen zijn om ons zorgen te maken?

Frank Wijckmans - Competitio 2023

Dit artikel bespreekt de rechtsonzekerheid voor ondernemingen als gevolg van de huidige mededingingswetgeving, door een prominente aanwezigheid van complexe economische en juridische overwegingen.

Lees meer ›

VERTICAL REGULATIONS AND DOMINANT FIRMS (7TH EDITION)

Frank Wijckmans - Emmelie Wijckmans, ICLG, 2023

Dit artikel is in vraag-en-antwoordformaat en neemt de lezer doorheen het mededingginsrechtelijke landschap van de verticale overeenkomsten (distributie- en leveringsrelaties). Het besteedt bijzondere aandacht aan de positie van dominante ondernemingen. In het artikel wordt reeds ten volle rekening gehouden met de nieuwe Europese groepsvrijstelling (Vo 2022/720) en de nieuwe Verticale Richtsnoeren, evenals de horizontale richtlijnen.

Lees meer ›

VERTICAL REGULATIONS AND DOMINANT FIRMS (6TH EDITION)

Frank Wijckmans - Emmelie Wijckmans, ICLG, 2022

Dit artikel is in vraag-en-antwoordformaat en neemt de lezer doorheen het mededingginsrechtelijke landschap van de verticale overeenkomsten (distributie- en leveringsrelaties). Het besteedt bijzondere aandacht aan de positie van dominante ondernemingen. In het artikel wordt reeds ten volle rekening gehouden met de nieuwe Europese groepsvrijstelling (Vo 2022/720) en de nieuwe Verticale Richtsnoeren.

Lees meer ›

De toekomstige verticale groepsvrijstelling wordt voorbereid: geen aardverschuiving op komst, maar toch…

Frank Wijckmans - Lise Ryckaert, Competitio, 2021

Dit artikel geeft een inzicht in de ontwerpteksten die werden voorbereid door de Europese Commissie in de aanloop naar de nieuwe groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten. Het blijft een nuttig instrument om de overstap van de ontwerpteksten naar de finale versies van Verordening 2022/720 en de nieuwe Verticale Richtsnoeren beter te begrijpen. Een aantal van de aandachtspunten die in het artikel aan bod komen zijn intussen opgelost in de uiteindelijke teksten.

Lees meer ›

The Private Competition Enforcement Review – 14th edition (Engels)

Frank Wijckmans - Maaike Visser - Karolien Francken - Monique Sengelov, Manda Wilson, The Law Reviews, 2021

Op basis van hun ervaring in private schadevergoedingsacties naar aanleiding van Commissiebeslissingen in kartelzaken beschrijven de auteurs de relevante vragen met betrekking tot deze procedures. Het artikel beoogt pragmatisch te antwoorden op de uitdagingen die zaken van dit type stellen.

Lees meer ›

HET ONDERZOEK À DÉCHARGE – FOOD FOR THOUGHT

Frank Wijckmans - Herlinde Burez, Tijdschrift voor Belgische Mededinging, 2021

Op basis van Belgische rechtspraak wordt de invulling van de vereiste van het voeren van een onderzoek à décharge in het mededingingsrecht besproken, alsook wat de mogelijke consequenties zijn van een schending door het Auditoraat van deze plicht.

Lees meer ›

Het recht op inzage: krijgt de betrokkene waar voor zijn ‘recht’?

Anouk Focquet - Laura Sente, Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens, 2020

Dit artikel behandelt een van de fundamentele thema’s uit het gegevensbeschermingsrecht, namelijk het recht van individuen om inzage te krijgen in de gegevens die over hem of haar worden bewaard. De bijdrage gaat in op de vraag of de betrokkenen wel degelijk krijgen waarop ze recht hebben.

Lees meer ›

“PARENTAL LIABILITY” IN HET BELGISCH MEDEDINGINGSRECHT

Frank Wijckmans – Emmelie Wijckmans, Tijdschrift voor Belgische Mededinging, 2016

Er wordt ingezoomd op de beleidsmatige benadering van “parental liability” in het Belgisch mededingingsrecht. De concrete vraag is wanneer moedervennootschappen aansprakelijk zijn voor mededingingsinbreuken van andere groepsvennootschappen.

Lees meer ›

OP ZOEK NAAR EEN GEBALANCEERDE INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP DOELBEPERKING IN HET MEDEDINGINGSRECHT.

Grégoire Ryelandt – Emmelie Wijckmans, Revue de Droit Commercial., 2015

Analyse van de rechtspraak van het HvJ om te bepalen of Cartes bancaires een bevestiging, (r)evolutie of terugkeer vormt van de bepaling van de grens tussen overeenkomsten met mededingingsbeperkende strekking/mededingingsbeperkende gevolgen. Nadien volgt een analyse van de gevolgen op het gebied van informatie-uitwisselingen en ‘signalling’, alsook enkele opmerkingen over de balans tussen de bescherming van de fundamentele rechten van ondernemingen en particulieren en het belang om gedragingen correct te kwalificeren.

Lees meer ›

GEGEVENSBESCHERMING EN MEDEDINGING: EEN ARTIFICIEEL OF INTELLIGENT HUWELIJK?

Anouk Focquet – Julie Van Pée, Tijdschrift voor Privacy & Persoonsgegevens, 2014

Aan de hand van onder andere de beslissing inzake Facebook van de Duitse mededingingsautoriteit op 06/02/2019, wordt een beeld geschetst van de verhouding tussen mededingings- en gegevensbeschermingsrecht. De wisselwerking tussen beiden komt aan bod, evenals hoe zij elkaar kunnen versterken.

Lees meer ›

TOT ZOVER HET BELGISCH KARTELPARADIJS

Frank Wijckmans – Filip Tuytschaever, Rechtskundig Weekblad, 2008

Dit artikel biedt de praktijkjurist een overzicht van de voornaamste regels van de publieke handhaving en de private afdwinging van het kartelverbod. De Belgische clementieregeling van 22 oktober 2007 komt in dit kader expliciet aan bod.

Lees meer ›

ACTIVE SALES RESTRICTIONS REVISITED

Frank Wijckmans – Filip Tuytschaever, European Competition Law Review, 2004

In dit artikel worden de restricties op actieve verkopen onder de loep genomen. De analyse heeft tot doel een routekaart aan te bieden om onopzettelijke inbreuken op artikel 4(b) van Verordening nr. 2790/99 te vermijden, en zo te voorkomen dat het voordeel van de toenmalige groepsvrijstelling voor de gehele overeenkomst verloren gaat.

Lees meer ›

TOT ZOVER HET VERBOD OP ACTIEVE VERKOOP

Frank Wijckmans – Filip Tuytschaever, Rechtskundig Weekblad, 2002

Het artikel gaat in op de voorwaarden waaronder het verbod op actieve verkoop strookt met de (op dat moment geldende) Europese groepsvrijstelling. De bedoeling is om practici houvast te bieden zodat ze het voordeel van de Groepsvrijstelling niet verliezen door een enkele onbewuste misstap.

Lees meer ›