Publications

Our books

Horizontal agreements - Block exemptions & Horizontal Guidelines – Toolbook
Vertical Block Exemption Regulation – Toolbook
Bos Door De Bomen – Mededingingsrecht (Dutch)
Handboek Gegevensbescherming in de diepte & in de praktijk (DUTCH)

Content:


Welkom bij Bos Door De Bomen


Afkortingenlijst


Hoofdstuk 1. Bos Door De Bomen

1. “Bos Door De Bomen”

2. Waarom mededingingsrecht?

3. Vertrekpunten

4. Mededingingsbeperkende overeenkomsten

A. Basisverbod

(1) Eerste voorwaarde: twee of meer onafhankelijke ondernemingen

(2) Tweede voorwaarde: samenspel

(3) Derde voorwaarde: merkbare beperking van de mededinging

(4) Vierde voorwaarde: effect op de handel tussen lidstaten

B. Vrijstelling

(1) Groepsvrijstelling

(2) Welke groepsvrijstellingen?

(3) Individuele vrijstelling

(4) Even een stapje opzij: kartels

5. Misbruik van een machtspositie

6. Misbruik van een economische afhankelijkheid

7. Overheidsinterventie

8. Handhaving van het mededingingsrecht

A. Publieke handhaving

B. Private handhaving

9. Concentratiecontrole

10. Staatssteun


Hoofdstuk 2. Basisbegrippen

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België

3. Ondernemingen en ondernemingsverenigingen

        A. Begrip ‘onderneming’

        B. Meer dan één onderneming

        C. Begrip ‘ondernemingsvereniging’

4. Relevante markt

        A. Begrip ‘relevante markt’

        B. Bepaling van de relevante markt.

        C. Berekening van marktaandelen 

        D. Belang van marktaandelen

5. Concurrenten en concurrentie .

        A. Begrip ‘concurrenten’.

        B. Begrip ‘concurrentie’

6. Beïnvloeding van de handel tussen lidstaten

        A. Territoriale reikwijdte van het mededingingsrecht

        B. Begrip ‘beïnvloeding’

        C. Begrip ‘merkbare beïnvloeding’

7. Verhouding Europees en nationaal mededingingsrecht

        A. Exclusieve toepassing van het nationaal mededingingsrecht

        B. Cumulatieve toepassing van het Europees en nationaal mededingingsrecht: convergentieregel


Hoofdstuk 3. Mededingingsbeperkende overeenkomsten

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België

3. Begrip ‘verbod op mededingingsbeperkende overeenkomsten’

        A. Algemeen

        B. Overeenkomsten, onderling afgestemde feitelijke gedragingen en besluiten van ondernemingsverenigingen

                (1) Horizontale en verticale mededingingsbeperkende overeenkomsten

                (2) Overeenkomsten

(3) Onderling afgestemde feitelijke gedragingen

(4) Besluiten van een ondernemingsvereniging

C. Merkbaar belemmeren van de mededinging

(1) Doelbeperkingen en gevolgbeperkingen

(2) Merkbaarheidsvereiste

(3) Drie ‘ontsnappingsroutes’

4. Nietigheid

5. Vrijstelling

A. Groepsvrijstelling

B. Individuele vrijstelling


Hoofdstuk 4. Kartels

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België

3. Begrip ‘kartel’

        A. Definitie    

        B. Kartelbestanddelen

                (1) Eerste constitutieve bestanddeel: mededingingsbeperkende overeenkomst

                (2) Tweede constitutieve bestanddeel: tussen concurrenten

                (3) Derde constitutieve bestanddeel: welbepaalde doelbeperkingen

4. Soorten kartels

        A. Horizontale prijsafspraken en horizontale afspraken over andere commerciële voorwaarden

        B. Horizontale marktverdeling

        C. Productiebeperkingen

        D. Collectieve boycot

        E. Uitwisseling van bepaalde strategische informatie

5. Bewijs in kartelzaken

6. Bewijslast en bewijsstandaard in kartelzake

        A. Bewijslast

                (1) Bewijslast voor de BMA en de Commissie

                (2) Bewijslast voor beweerde karteldeelnemers

        B. Bewijsstandaard in kartelzaken

                (1) Bewijsstandaard voor de BMA en de Commissie

                (2) Bewijsstandaard voor beweerde karteldeelnemers


Hoofdstuk 5. Horizontale samenwerkingsovereenkomsten

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België

3. Begrip ‘horizontale samenwerkingsovereenkomsten’

4. Beoordeling van horizontale samenwerkingsovereenkomsten

5. Bijzondere toepassing: informatie-uitwisseling

        A. Algemeen

        B. Eerste invalshoek: al dan niet mededingingsbeperkend

        C. Tweede invalshoek: groepsvrijstelling

        D. Derde invalshoek: individuele vrijstelling

6. O&O-overeenkomsten

        A. Algemeen

        B. Eerste invalshoek: al dan niet mededingingsbeperkend

        C. Tweede invalshoek: groepsvrijstelling

                (1) Toepassingsvoorwaarden

                (2) Marktaandeellimiet

                (3) Hardcorebeperkingen

                (4) Uitgesloten beperkingen

                (5) Toepassingsduur van de groepsvrijstelling

        D. Derde invalshoek: individuele vrijstelling

7. Productieovereenkomsten

        A. Algemeen

        B. Eerste invalshoek: al dan niet mededingingsbeperkend

        C. Tweede invalshoek: groepsvrijstelling

                (1) Specialisatieovereenkomsten

                (2) Marktaandeellimiet

                (3) Uitdrukkelijk vrijgestelde beperkingen

                (4) Hardcorebeperkingen

                (5) Toepassingsduur van de groepsvrijstelling

        D. Derde invalshoek: individuele vrijstelling

8. Inkoopovereenkomsten

        A. Algemeen

        B. Eerste invalshoek: al dan niet mededingingsbeperkend

        C. Tweede invalshoek: individuele vrijstelling

9. Commercialiseringsovereenkomsten

        A. Algemeen

        B. Eerste invalshoek: al dan niet mededingingsbeperkend

        C. Tweede invalshoek: groepsvrijstelling

        D. Derde invalshoek: individuele vrijstelling

10. Standaardiseringsovereenkomsten

        A. Algemeen

        B. Eerste invalshoek: al dan niet mededingingsbeperkend

        C. Tweede invalshoek: individuele vrijstelling

11. Standaardvoorwaarden

        A. Algemeen

        B. Eerste invalshoek: al dan niet mededingingsbeperkend

        C. Tweede invalshoek: individuele vrijstelling


Hoofdstuk 6. Verticale overeenkomsten

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België . . 146 3. Begrip ‘verticale overeenkomsten’

4. Beoordeling van verticale overeenkomsten

5. Types verticale overeenkomsten

        A. Selectieve en niet-selectieve distributieovereenkomsten

        B. Groothandels- en detailhandelsovereenkomsten

        C. Agentuur en wederverkoopovereenkomsten

        D. Andere types verticale overeenkomsten

6. Eerste invalshoek: al dan niet merkbare mededingingsbeperking

7. Tweede invalshoek: groepsvrijstelling

        A. Algemeen

        B. Toepassingsvoorwaarden

        C. Marktaandeellimiet

        D. Hardcorebeperkingen

                (1) Verticale prijsbinding

                (2) Gebiedsbeperkingen

                (3) Klantenbeperkingen

                (4) Combinatie van gebieds- en klantenbeperkingen

                (5) Beperkingen in leveringsovereenkomsten van componenten

        E. Uitgesloten beperkingen

                (1) Niet-concurrentiebeding tijdens de looptijd van de verticale overeenkomst

                (2) Niet-concurrentiebeding na afloop van de verticale overeenkomst

        F. Toepassingsduur van de groepsvrijstelling

        G. Bijzonder geval: sector van de motorvoertuigen

        H. Bijzonder geval: online verkopen

8. Derde invalshoek: individuele vrijstelling


Hoofdstuk 7. Licentie- en technologieovereenkomsten

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België

3. Begrip ‘overeenkomsten inzake technologieoverdracht’

4. Beoordeling van overeenkomsten inzake technologieoverdracht

5. Diverse types van overeenkomsten inzake technologieoverdracht

6. Eerste invalshoek: al dan niet merkbaar mededingingsbeperkend

7. Tweede invalshoek: groepsvrijstelling

        A. Toepassingsvoorwaarden

        B. Marktaandeellimieten

        C. Hardcorebeperkingen

                (1) Overeenkomsten tussen concurrenten

                (2) Overeenkomsten tussen niet-concurrenten

        D. Uitgesloten beperkingen

                (1) Exclusieve ‘grant backs’

                (2) Niet-aanvechtingsbedingen

                (3) Beperking exploitatie eigen technologie/beperkingen inzake O&O

        E. Toepassingsduur van de groepsvrijstelling

8. Derde invalshoek: individuele vrijstelling


Hoofdstuk 8. Misbruik van een machtspositie

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België

3. Begrip ‘misbruik van een machtspositie’

        A. Machtspositie

        B. Misbruik

4. Categorieën van misbruik

        A. Algemeen

        B. Uitsluitingsmisbruiken

                (1) Basisbeginselen

                (2) Exclusieve afnameverplichtingen

                (3) Voorwaardelijke kortingen

                (4) Koppelverkoop en bundeling

                (5) Roofprijzen

                (6) Leveringsweigering

                (7) Marge-uitholling

        C. Uitbuitingsmisbruiken

                (1) Basisbeginselen

                (2) Excessieve prijzen

                (3) Discriminatie


Hoofdstuk 9. Misbruik van een positie van economische afhankelijkheid

1. Situering

2. Bronnen

3. Positie van economische afhankelijkheid

4. Misbruik

5. Impact op de markt

6. Sancties


Hoofdstuk 10. Overheidsinterventie

1. Situering

2. Bronnen 

        A. EU

        B. België

3. Overheidsbedrijven en bedrijven met exclusieve of bijzondere rechten

4. Diensten van algemeen economisch belang

5. Verdere uitvoering


Hoofdstuk 11. Publieke handhaving

1. Situering

2. Bronnen

        A. EU

        B. België

3. Belangrijkste spelers

        A. EU

        B. België

        C. ECN

4. Begrip ‘publieke handhaving’

5. Onderzoek

        A. Start van het onderzoek

                (1) Klacht

                (2) Ambtshalve onderzoek

                (3) Clementieverzoek

        B. Onderzoeksfase

                (1) Bevoegdheden

                (2) Verzoek om inlichtingen

                (3) Inspecties

                (4) Onderzoek à charge en à décharge

                (5) Taal van het onderzoek

                (6) Uitkomst van de onderzoeksfase

6. Tegensprekelijke fase en beslissing

        A. Verbodsbeslissing

                (1) Algemeen

                (2) EU

                (3) België

        B. Verbodsbeslissing in de vorm van een schikking

                (1) Algemeen

                (2) EU

                (3) België

        C. Toezeggingen

                (1) Algemeen

                (2) EU

                (3) België

 7. Voorlopige maatregelen .

        A. Algemeen

        B. EU

        C. België

8. Boetes en dwangsommen

        A. Algemeen

        B. EU

        C. België

9. Verjaring

        A. Algemeen

        B. EU

        C. België

10. Beroep

        A. Algemeen

        B. EU

        C. België


Hoofdstuk 12. Private handhaving

1. Situering

2. Bronnen 

        A. EU

        B. België

3. Rol van de nationale rechters

4. Mededingingsrecht als schild: onafdwingbaarheid

5. Mededingingsrecht als wapen: voorlopige maatregelen en stakingsbevelen

6. Schadevergoedingsacties


Hoofdstuk 13. Concentratiecontrole

1. Situering

2. Begrip ‘concentratiecontrole’

        A. Algemeen

        B. Bronnen

                (1) EU

                (2) België

                (3) Andere lidstaten en derde landen

3. Begrip ‘concentratie’

        A. Algemeen

        B. Verwerven van duurzame zeggenschap

        C. Joint venture

4. Aanmeldingsdrempels

5. Schorsingsplicht

6. Procedure

        A. Aanmelding

        B. Onderzoek

7. Materieelrechtelijke toets

        A. Algemeen

        B. Horizontale concentraties

        C. Niet-horizontale concentraties

8. Beslissing

        A. Goedkeuring

        B. Voorwaardelijke goedkeuring

        C. Verbod

9. Beroep

10. Nevenrestricties

        A. Algemeen

        B. Soorten nevenrestricties


Trefwoordenregister


Interested in buying the book? Check the website of LeA Publishers.